Towarzystwo Edukacji Otwartej

Celem Towarzystwa Edukacji Otwartej jest animowanie działań i wspieranie inicjatyw, które wspomagają rozwój człowieka, jego indywidualne zainteresowania oraz są odpowiedzią na społeczną potrzebę edukacji.

W deklaracji programowej podkreśliliśmy nasze przekonanie, że warunkiem rozwoju człowieka jest otwarcie na świat, społeczeństwo i Boga, przekonanie o prawie człowieka do rozwoju zgodnie z rozpoznanym potencjałem, o konieczności dojrzewania do pełni wolności, samodzielności i odpowiedzialności oraz, że rozwój człowieka musi opierać się nawartościach moralnych przyjmowanych i ocenianych zgodnie z sumieniem.

Przez edukację otwartą rozumiemy edukację wspierającą rozwój człowieka, jego zainteresowania i możliwości, poważnie traktującą indywidualne potrzeby drugiego człowieka, twórczą, promującą nowatorskie rozwiązania programowe oraz organizacyjne, umożliwiającą swobodny dobór celów, treści, środków i metod kształcenia. Uważamy, że demokratyczna Polska potrzebuje oświaty otwartej na potrzeby uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

Chcemy kształtować obraz polskiego systemu oświaty i wychowania we współpracy z samorządem lokalnym. Dlatego jednym z ważnych celów towarzystwa jest prowadzenie szkół i innych placówek oświatowych. Bliskie nam są idee demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, ekumenizmu i Zjednoczonej Europy.