Statut

TOWARZYSTWO EDUKACJI OTWARTEJ we Wrocławiu

Powołując Towarzystwo Edukacji Otwartej deklarujemy, że:
1. Fundamentem naszego działania jest:
a) przekonanie, że warunkiem rozwoju człowieka jest otwarcie na świat, społeczeństwo i Boga;
b) dążenie do urzeczywistniania ideału własnej osoby poprzez samowychowanie;
c) przekonanie, że rozwój człowieka musi opierać się na wartościach moralnych – przyjmowanych i ocenianych zgodnie z sumieniem;
d) przekonanie o konieczności dojrzewania do pełni wolności, samodzielności i odpowiedzialności.

2. Przez edukację otwartą rozumiemy edukację:
a) wspierającą rozwój człowieka i jego zainteresowań wynikających z możliwości i indywidualnych potrzeb; 
b) twórczą, promującą nowatorskie rozwiązania programowe i organizacyjne;
c) umożliwiającą swobodny dobór treści, środków i metod kształcenia.

Ponadto: 

3. Uważamy, że demokratyczna Polska potrzebuje oświaty otwartej na potrzeby uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

4. Chcemy kształtować obraz polskiego systemu oświaty i wychowania we współpracy z samorządem lokalnym.

5. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności jaka spoczywa na nauczycielach i pedagogach, dlatego uznajemy, że konieczne jest nie tylko stworzenie odpowiednich warunków zewnętrznych, lecz również właściwa postawa i zaangażowanie osób podejmujących tę pracę.

6. Nasze towarzystwo otwarte jest dla wszystkich ludzi dobrej woli, zainteresowanych losem polskiej oświaty, którym bliskie są idee demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, ekumenizmu i Zjednoczonej Europy.

7. Od członków Towarzystwa będziemy wymagać akceptacji dla określonych w deklaracji idei oraz gotowości wzajemnego wspomagania w realizowanych działaniach.

8. Nasze zaangażowanie w Towarzystwie podejmujemy w duchu chrześcijańskiej służby, jako zobowiązanie do współpracy, współodpowiedzialności, zaufania i wzajemnej pomocy.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 § 1
1. Towarzystwo Edukacji Otwartej zwane w dalszej części statutu Towarzystwem zrzesza osoby zainteresowane edukacją.
2. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.
 
 § 2
1. Towarzystwo posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.
2. Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3
1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
2. Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Wrocław.
3. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
4. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 3, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zgromadzenie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków.

 § 4
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 § 5
Towarzystwo może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

 § 6
Celami Towarzystwa są:
Animowanie działań oraz wspieranie inicjatyw z zakresu edukacji w rozumieniu idei Towarzystwa, a w szczególności:
1. dążenie do urzeczywistniania ideału własnej osoby poprzez samowychowanie i samoedukację
2. dążenie do dostosowania programów, metod i organizacji edukacji do warunków środowiskowych i możliwości psychofizycznych osób uczących się
3. dążenie do rozwoju człowieka zgodnie z jego indywidualnymi zainteresowaniami, potrzebami i predyspozycjami
4. Towarzystwo prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności, a działalność ta jest wyłączną statutowa działalnością organizacji.

 § 7
Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie własnych placówek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Inspirowanie i wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie edukacji.
3. Współpracę z innymi instytucjami, organizacjami, podmiotami gospodarczymi, których cele są zbliżone do celów Towarzystwa, lub które chcą wspierać te cele.
4. Zajmowanie stanowiska oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących oświaty.
5. Popularyzację wiedzy o różnych formach edukacji poprzez odczyty, wykłady, spotkania, kursy, sesje, konferencje, itp.
6. Prowadzenie poradnictwa w szczególności dla uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji, profilaktyki uzależnień, itp.
7. Propagowanie czynnej postawy obywatelskiej i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, szerzenie wiedzy o demokracji i prawach człowieka.
8. Prowadzenie działalności wydawniczej.
9. Wspieranie uczniów znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, poprzez udzielanie zniżek w opłatach czesnego i udzielanie stypendiów.
10. Wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, realizacja programów terapeutycznych
11. Wspieranie obcokrajowców znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.
12. Prowadzenie działalności charytatywnej 
13. Podejmowanie działań na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,
14. Prowadzenie działań aktywizujących młodzież zawodowo połączone z elementami poradnictwa zawodowego
15. Promocja i organizacja wolontariatu
16. skreślony
17. Organizowanie różnego rodzaju form aktywności edukacyjno-kulturalnej, w tym: koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk, imprez sportowych, festynów, festiwali, galerii wystawienniczej
18. Doradztwo prawne i ogólne konsultacje
19. promowanie idei przedsiębiorczości
20. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 
Skreśla się § 8.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9
1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Towarzystwa.

 § 10
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. członków zwyczajnych, 
2. członków wspierających, 
3. członków honorowych.

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski jak również cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, akceptujący statutowe cele Towarzystwa: 
1) pełnoletni,
2) małoletni – w wieku 16-18 lat korzystający z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że nie mogą stanowić większości w składzie wybieralnych władz Towarzystwa. 
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc (np. finansową lub rzeczową). 
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Towarzystwa.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie 
pisemnej deklaracji kandydata i pisemnej rekomendacji dwóch członków Towarzystwa. Rekomendacji nie mogą udzielać członkowie wspierający. Uchwała musi być podjęta na najbliższym zebraniu Zarządu, który zobowiązany jest poinformować kandydata o jej treści w terminie 14 dni wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków. 
5. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków 
na wniosek Zarządu lub 1/3 członków Towarzystwa.
6. Towarzystwo wspiera swoich członków w praktycznej działalności, popularyzuje ich osiągnięcia, służy pomocą merytoryczną i zapleczem technicznym.

§ 12
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.(Czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo głosu nabywa członek zwyczajny po upływie 3 miesięcy od zatwierdzenia członkostwa przez Zarząd.)
2) udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków,
3) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych
4) przez Towarzystwo,
5) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa,
6) korzystania ze świadczeń i pomocy Towarzystwa,
7) noszenia odznaki organizacyjnej,
8) zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu Towarzystwa 
o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z Towarzystwa.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 
1) uczestniczenia w pracach i realizacji celów Towarzystwa,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
3) regularnego opłacania składek obowiązujących w Towarzystwie.
4) postępowania zgodnie z zasadami etyki w stosunkach między członkami.
§ 13
1. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego. 
2. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
3. Członek wspierający – osoba prawna – działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.
4. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 § 14
1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek: 
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego, skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań po uprzednim upomnieniu na piśmie, przez okres przekraczający 
3 miesiące,
3) wykluczenia z Towarzystwa, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki,
4) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
5) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władzy Towarzystwa, która członkostwo nadała.
2. W przypadku określonym w ust.1 pkt. 2, 3 i 4 orzeka Zarząd. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka, na piśmie, o skreśleniu lub wykluczeniu, w terminie 14 dni, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

 § 15
1. Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

2. W przypadku, gdy liczba członków przekracza 150 osób, Walne Zgromadzenie Członków 
zostaje zastąpione Walnym Zgromadzeniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 5 członków. Mandat trwa do czasu nowych wyborów.
3. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin.

§ 16
1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 48 miesięcy. Ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej 
liczby członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Ukonstytuowanie się nowych władz następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wyboru.
3. Do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz działają władze ubiegłej kadencji.
4. Uchwały władz Towarzystwa, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 17
1. Członkostwo w wybieralnych władzach Towarzystwa ustaje na skutek:
1) upływu kadencji w chwili ukonstytuowania się nowych władz,
2) ustania członkostwa w Towarzystwie,
3) wystąpienia z tych władz,
4) odwołanie przez Walne Zgromadzenie, z tym, że w odniesieniu do członków Komisji 
Rewizyjnej może to nastąpić bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. 

 § 18
W przypadku ustąpienia, skreślenia, wykluczenia lub śmierci członka wybieralnych władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów, a jeśli nie jest to możliwe to władzom przysługuje prawo kooptacji. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Liczba członków władz wybieralnych musi być stała.

Walne Zgromadzenie Członków

 § 19
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków listownie co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności:
1) w pierwszym terminie – liczby członków określonej w §16 ust. 4, 
2) w drugim terminie, przy braku kworum, wyznaczonym w tym samym dniu i miejscu 60 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 § 20
1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się raz w roku w miesiącu czerwcu, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w §16 pkt.4.
3. Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zgromadzenie kieruje Prezydium w składzie przewodniczący i dwaj sekretarze.
5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków i powołanych na nim komisji.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
8. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. określenie głównych kierunków działania Towarzystwa,
2. uchwalenie statutu Towarzystwa i jego zmian,
3. powoływanie oraz likwidowanie szkół i placówek nie będących jednostkami w rozumieniu ustawy, w drodze uchwały,
4. uchwalanie budżetu,
5. wybór i odwoływanie członków: Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa oraz udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
7. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, 
8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego
władze,
9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,
10. podejmowanie uchwał o przynależności Towarzystwa do innych organizacji,
11. nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego,
12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd
 
§ 22
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
2. Zarząd składa się z 6 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika – wybranych spośród członków Zarządu. Zarząd może powołać drugiego wiceprezesa .Nie można łączyć funkcji prezesa i skarbnika.
3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. 
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
5. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić funkcji w innych wybieralnych władzach Towarzystwa.

 § 23
Do zakresu Działania Zarządu należy:
1. realizacja celów Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
2. kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa, 
3. ustalenie budżetu i preliminarzy raz w roku,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa o ile statut nie stanowi inaczej,
5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
6. powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań,
7. uchwalanie statutów placówek Towarzystwa,
8. powoływanie, odwoływanie oraz określanie zakresu obowiązków i kompetencji dyrektorów oraz kierowników placówek zgodnie ze statutami tych placówek.
9. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
10. skreślony
11. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
12. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
13. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Towarzystwa,
14. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
15. składanie pisemnych wyjaśnień na wnioski Komisji Rewizyjnej.
16. ustalanie ulg i zwolnień ze składek lub świadczeń na rzecz Towarzystwa.

Komisja Rewizyjna

§ 24
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
2 członków Komisji. 

§ 25
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji oraz żądanie wyjaśnień na piśmie,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4. zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem, 
5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
6. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Towarzystwa,
7. orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Towarzystwa 
ze statutem.

 § 26
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w wybieralnych władzach 
Towarzystwa oraz funkcji kierowniczych w placówkach Towarzystwa.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tej organizacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 Ustawy z dnia 03.03.2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, z 2001r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535) 

§ 27
W przypadkach określonych w § 25 pkt. 3 i 4 Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 4 tygodnie od daty zgłoszenia wniosku, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

Skreśla się §§ 28-33

Rozdział IV
Placówki Towarzystwa
   
§ 34
1. Towarzystwo realizuje swoje cele, między innymi poprzez prowadzenie placówek w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.
2. Placówki Towarzystwa dzielimy na:
1) zwyczajne – powoływane z inicjatywy władz statutowych, działające według istniejących 
wzorów i przepisów, 
2) autorskie – powoływane przez Walne Zgromadzenie Członków z inicjatywy osób fizycznych będących lub nie będących członkami Towarzystwa, działające według autorskiej koncepcji i realizowane według zasad określonych w odrębnej umowie cywilnoprawnej zawartej z jej autorem.
3. Placówki działają według nadanych im statutów. 
4. Merytoryczny i finansowy nadzór nad działalnością wszystkich placówek sprawuje Zarząd 
Towarzystwa i Komisja Rewizyjna.
5. Majątek Placówek:
1) majątek placówek stanowi wyodrębnioną część składową majątku Towarzystwa;
2) placówka może prowadzić własną księgowość i gromadzić środki na odrębnym koncie bankowym, w takim przypadku placówka zobowiązana jest prowadzić gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) Zarząd nie może podjąć decyzji o zbyciu części wyodrębnionego majątku placówki bez porozumienia z jej organami;
4) sposób zarządzania majątkiem placówki określa szczegółowo statut placówki

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 35
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 36
1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
1) składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa,
3) dotacje, 
4) darowizny, zapisy i spadki,
5) wpływy z działalności statutowej,
6) dochody z lokat bankowych, obligacji i innych papierów wartościowych.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie 
na kontach Towarzystwa. 
3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.
4. W Towarzystwie Edukacji Otwartej zakazuje się:
a). udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków lub pracowników, oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
b). przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c). wykorzystywania majątku na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że ich wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów organizacji,
d). zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie

§ 37
1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 
majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub osoby upoważnionej przez prezesa i skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej. Przepis nie dotyczy placówek, o których mowa w §27 ust.2 pkt.2

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 38
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy 
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone 
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Do zawiadomienia określonego w § 19 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków określa 
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.

Rozdział VII

Przepisy przejściowe

§ 39
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.